Zakres działania

Zakres działania

Komendant Powiatowy Policji jest  organem administracji rządowej. Zajmuje się ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Komendant Powiatowy Policji w Mońkach podlega Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku  ten podlega Komendant Główny Policji, a ten podlega Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Komendanta Powiatowego Policji w Mońkach powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku po zasięgnięciu opinii Starosty monieckiego.

Komendant Powiatowy Policji w Mońkach jest przełożonym wszystkich policjantów w swojej jednostce.

Komendant Powiatowy Policji  w Mońkach wykonuje swoje zadania przy pomocy podległych mu  Posterunków Policji w Knyszynie i Goniądzu

Zadaniami Komendy Powiatowej Policji w Mońkach są między innymi:

 • zapewnienie osobom zamieszkałym na obszarze powiatu bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych,
 • zwalczanie przestępczości,
 • ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
 • zapewnienie mieszkańcom możliwości sygnalizowania lub zgłaszania Policji o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia albo porządkowi publicznemu, a także stworzenie warunków umożliwiających natychmiastową reakcję Policji na takie sygnały lub zgłoszenia,
 • organizowanie i wykonywanie, nadzór i kontrola działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń oraz współdziałanie na obszarze powiatu z organami ochrony prawnej, administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi w tym zakresie; inicjowanie lokalnej polityki zapobiegania, ujawniania i ścigania sprawców wykroczeń,
 • ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz porządku publicznego w komunikacji publicznej oraz na wodach i terenach przywodnych,
 • wykonywanie czynności zapewniających bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach publicznych przez kierowanie tym ruchem oraz jego kontrolowanie,
 • ocenianie funkcjonowania jednostek Policji nadzorowanych przez komendanta powiatowego Policji,
 • podejmowanie działań w ramach realizacji umów i porozumień międzynarodowych w zakresie zwalczania przestępczości, międzynarodowej współpracy policyjnej oraz uczestnictwa w międzynarodowych organizacjach policyjnych,
 • planowanie i organizacja działań własnych oraz koordynacja działań podległych jednostek Policji w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych, a także przygotowania do wykonywania zadań w warunkach konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych oraz bieżące współdziałanie z innymi podmiotami systemu bezpieczeństwa państwa,
 • zapewnienie obsługi prasowej oraz organizowanie kontaktów komendanta powiatowego Policji z mediami, a także wykonywanie zadań w zakresie komunikacji wewnętrznej.

Dodatkowe informacje:

Główna siedziba Komendy Powiatowej Policji znajduje się na Al. Niepodległości 7 w Mońkach.

W Komendzie Powiatowej Policji możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej jednostki Policji (komendy Policji, komisariatu Policji lub posterunku Policji) lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

 

Film powiatowy_2.mp4

Pobierz plik powiatowy_2.mp4 (format mp4 - rozmiar 29.7 MB)

Powrót na górę strony