Jednoosobowe stanowisko ds. prasowo – informacyjnych

Jednoosobowe stanowisko ds. prasowo – informacyjnych

Jednoosobowe stanowisko ds. prasowo – informacyjnych realizuje zadania w zakresie:

 1. medialnej i pozamedialnej prezentacji działań jednostek organizacyjnych Policji;
 2. informowania środków masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez Komendanta;
 3. informowania środków masowego przekazu o inicjatywach i przedsięwzięciach realizowanych przez komórki organizacyjne Komendy oraz jednostki organizacyjne Policji, w szczególności poprzez przygotowywanie oraz przekazywanie komunikatów prasowych, materiałów fotograficznych, filmowych i dźwiękowych oraz poprzez zamieszczanie przygotowanych materiałów na policyjnych stronach internetowych;
 4. koordynowania i udzielania pomocy merytorycznej w przekazywaniu informacji środkom masowego przekazu przez jednostki organizacyjne Policji;
 5. obsługi prasowo-informacyjnej zdarzeń mających charakter regionalny, we współpracy z oficerami prasowymi w komendach miejskich/powiatowych Policji;
 6. udzielania w granicach upoważnienia odpowiedzi na krytykę i interwencję prasową, której poddane są jednostki organizacyjne Policji oraz przygotowywania projektów odpowiedzi w imieniu Komendanta;
 7. współuczestniczenia w kształtowaniu strategii i koncepcji działań informacyjnych Policji na obszarze terytorialnego działania Komendanta;
 8. opiniowania przedsięwzięć informacyjnych, publicystycznych i promocyjnych o zasięgu regionalnym, których realizację planują jednostki organizacyjne Policji;
 9. koordynacji i nadzoru nad współpracą z administracją rządową i samorządową, instytucjami, organizacjami pozarządowymi w zakresie działań na rzecz zwalczania przestępczości i poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego;
 10. wypracowania zasad i realizacji strategii komunikacji wewnętrznej w Komendzie oraz w jednostkach organizacyjnych Policji;
 11. prowadzenia działań w zakresie komunikacji wewnętrznej poprzez wydawanie materiałów informacyjnych, wykorzystanie sieci Internet i Intranet oraz prowadzenie szkoleń;
 12. inicjowania projektów promujących działania jednostek organizacyjnych Policji, opracowywania i wydawania materiałów promocyjnych oraz propagowania zasad dotyczących komunikacji zewnętrznej;
 13. koordynacji przedsięwzięć mających na celu promocję i upowszechnianie kultury
  i oświaty wśród policjantów i pracowników Policji;
 14. zapewnienia organizacyjnej obsługi przedsięwzięć (narady, uroczystości) z udziałem Kierownictwa Komendy, a także przedsięwzięć objętych honorowym patronatem Komendanta;
 15. koordynacji procesu udzielania informacji w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176), w tym prowadzenia strony podmiotowej Komendanta w Biuletynie Informacji Publicznej;
 16. współtworzenia i aktualizacji strony internetowej Komendy;
Powrót na górę strony