Wydział Prewencji

Wydział Prewencji

Wydział Prewencji realizuje zadania w ramach pracy:

 • Zespołu ds. Wykroczeń, Nieletnich i Patologii,
 • Ogniwa Patrolowo Interwencyjne,
 • Zespołu Dyżurnych,
 • Zespołu Dzielnicowych,
 • Posterunku Policji w Knyszynie,
 • Posterunku Policji w Goniądzu.

i realizuje:

 1. działania w zakresie organizacji i pełnienia służby patrolowo-interwencyjnej, wywiadowczej i obchodowej;
 2. działania w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w transporcie kolejowym, komunikacji publicznej, na wodach i terenach przywodnych oraz zorganizowanych terenach narciarskich a także współpraca z podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa i porządku na tych terenach;
 3. działania w zakresie prowadzenia czynności wyjaśniających a także współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości w sprawach o wykroczenia;
 4. działania z zakresu profilaktyki społecznej oraz współpracy z instytucjami pozapolicyjnymi w tym zakresie;
 5. działania w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich;
 6. nadzoru nad prowadzonymi poszukiwaniami opiekuńczymi oraz administracyjno-porządkowymi w jednostkach organizacyjnych Policji;
 7. działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi realizującymi zadania w tym zakresie;
 8. monitorowania i wyjaśniania celowości użycia środków przymusu bezpośredniego przez policjantów jednostek organizacyjnych Policji, pełniących służbę patrolowo-interwencyjną, wywiadowczą i obchodową;
 9. nadzoru nad prawidłowością danych wprowadzanych do Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji oraz Systemu Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji
  w zakresie służby patrolowo-interwencyjnej, wywiadowczej i obchodowej;
 10. monitorowanie i doskonalenie struktur komórek organizacyjnych służby prewencyjnej, poprzez bieżące analizowanie i opiniowanie propozycji zmian strukturalnych w  jednostkach organizacyjnych Policji;
 11. współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Komendy Wojewódzkiej Policji w zakresie zasad organizacji i wykonywania zadań przez policjantów służby prewencyjnej.
Powrót na górę strony