Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia

Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia

Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia w szczególności realizuje zadania w zakresie:

 1. wdrażania i realizacji polityki kadrowej Komendanta;
 2. prowadzenia spraw związanych ze stosunkiem służbowym policjantów, dla których przełożonym właściwym w sprawach osobowych jest Komendant oraz stosunkiem pracy pracowników, dla których Komendant jest pracodawcą;
 3. przygotowywania projektów decyzji administracyjnych Komendanta, dotyczących spraw osobowych;
 4. prowadzenia postępowań dyscyplinarnych, w których przełożonym dyscyplinarnym jest Komendant, a także sprawowanie nadzoru nad tego rodzaju problematyką w jednostkach organizacyjnych Policji;
 5. rozpoznawania i analizowania potrzeb w zakresie przyjęć do służby w Policji w jednostkach organizacyjnych Policji;
 6. planowania doboru do służby w Policji;
 7. organizowania i koordynowania zadań w zakresie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji;
 8. prowadzenia postępowań kwalifikacyjnych wobec kandydatów do służby w Policji;
 9. koordynowania i nadzorowania działań zleconych jednostkom organizacyjnym Policji w zakresie doboru do służby w Policji;
 10. sporządzania analiz, raportów i sprawozdań z prowadzonego doboru do służby w Policji;
 11. prowadzenia działalności informacyjnej w zakresie doboru do służby i pracy w Policji;
 12. prowadzenia działań mających na celu promowanie zawodu policjanta;
 13. tworzenia i doskonalenia struktury organizacyjnej Komendy, analizowania i opiniowania propozycji zmian oraz nadzór nad prawidłowym zorganizowaniem struktur jednostek organizacyjnych Policji;
 14. koordynowania prac w zakresie opiniowania projektów regulaminów jednostek organizacyjnych Policji;
 15. współdziałania w zakresie określonym przez Komendanta z organami administracji publicznej i podmiotami pozapolicyjnymi;
 16. planowania i wykonywania zadań w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w zakresie organizacyjno-etatowym i planowania obsady kadrowej w Komendzie, w tym reklamowania policjantów i pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej oraz nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych policjantom, pracownikom i żołnierzom rezerwy przeznaczonym na uzupełnienie potrzeb kadrowo-mobilizacyjnych Komendy jako jednostki zmilitaryzowanej;
 17. udzielania merytorycznej pomocy jednostkom organizacyjnym Policji w projektowaniu struktur organizacyjno-etatowych ich regulaminów organizacyjnych oraz potrzeb kadrowych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz sprawdzania poprawności planowanych rozwiązań;
 18. rozpoznawania i analizowania potrzeb w zakresie szkolenia zawodowego oraz doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników komórek organizacyjnych Komendy i jednostek organizacyjnych Policji;
 19. rekrutacji i kierowania kandydatów na doskonalenie centralne;
 20. kierowania policjantów na szkolenia zawodowe;
 21. kierowania policjantów na postępowanie kwalifikacyjne na szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych;
 22. kierowania na postępowanie kwalifikacyjne policjantów ubiegających się o udział w misjach pokojowych poza granicami kraju;
 23. prowadzenia, za zgodą kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach szkolenia Komendy Głównej Policji, kursów specjalistycznych jako doskonalenie zawodowe lokalne;
 24. organizowania, koordynowania i realizowania zajęć w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego policjantów i pracowników Policji zgodnie z potrzebami ustalonymi przez Komendanta;
 25. podejmowania działalności na rzecz upowszechniania kultury fizycznej wśród policjantów i pracowników poprzez ich udział w treningach, zawodach, turniejach i imprezach sportowych organizowanych centralnie i lokalnie;
 26. nadzoru nad realizacją doskonalenia lokalnego w jednostkach organizacyjnych Policji;
 27. koordynowania wykorzystania strzelnicy przez jednostki organizacyjne Policji;
 28. wykonywania zadań i czynności związanych z administrowaniem strzelnicą oraz obsługą techniczną urządzeń będących na jej wyposażeniu;
 29. administrowania bazą danych w zakresie problematyki kadrowej oraz realizowania zadań wynikających z przepisów o sprawozdawczości;
 30. zaopatrywania policjantów i pracowników Komendy w dokumenty służbowe i prowadzenia ich ewidencji;
 31. zaopatrywania komórek organizacyjnych Komendy w pieczęcie służbowe i prowadzenia ich ewidencji;
 32. planowania, organizowania i koordynowania przygotowań obronnych Komendy i jednostek organizacyjnych Policji w zakresie merytorycznej odpowiedzialności i kompetencji oraz współdziałania w tym przedmiocie z właściwymi organami administracji publicznej i wojskowej;
 33. organizowania i prowadzenia szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
Powrót na górę strony