Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych realizuje zadania w zakresie:

 1. zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w tym stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego;
 2. prowadzenia kancelarii tajnej, a w szczególności ewidencjonowania, wydawania, przechowywania, udostępniania, przekazywania i wysyłania materiałów niejawnych;
 3. ewidencji i dystrybucji niejawnych aktów prawnych;
 4. zapewnienia ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne, w tym szacowanie ryzyka;
 5. realizowania zadań przewidzianych dla pełnomocnika ochrony informacji niejawnych i dla inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, o których mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 6. zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w tym szacowanie ryzyka;
 7. kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 8. opracowywania i aktualizowania, wymagającego akceptacji Komendanta, planu ochrony informacji niejawnych w Komendzie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowania jego realizacji;
 9. prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych oraz zasad archiwizacji dokumentacji;
 10. prowadzenia postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających zgodnie z właściwością;
 11. prowadzenia aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
 12. prowadzenia składnicy Komendy, w tym przyjmowania do zasobu składnicy ewidencjonowania, opracowywania i zabezpieczania materiałów wytworzonych w komórkach organizacyjnych Komendy
 13. udostępniania uprawnionym podmiotom akt zgromadzonych w zasobie archiwum;
 14. realizowania wniosków uprawnionych podmiotów, w tym sądów i prokuratur, związanych ze znoszeniem klauzul tajności z materiałów zawierających informacje niejawne;
 15. nadzorowania zadań dotyczących ochrony danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów;
 16. realizowania zadań przewidzianych dla informacji inspektora ochrony danych osobowych, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych;
 17. opracowywania i aktualizowania, wymagających akceptacji Komendanta, planu ochrony obiektu Komendy;
 18. gromadzenia oświadczeń o stanie majątkowym;
 19. przeprowadzania nie rzadziej niż raz na 5 lat, przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne, w celu ustalenia czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony;
 20. podejmowania działań zmierzających do ograniczenia skutków i wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych – w przypadku stwierdzenia takiego naruszenia.
Powrót na górę strony