Zespół ds. Administracyjno – Gospodarczych

Zespół ds. Administracyjno – Gospodarczych

Zespół Administracyjno – Gospodarczy realizuje zadania w zakresie:

 1. organizowania, eksploatacji i nadzoru nad funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w jednostkach organizacyjnych Policji;
 2. planowania systemów teleinformatycznych funkcjonujących w jednostkach organizacyjnych Policji;
 3. organizowania łączności w ramach współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji, resortu spraw wewnętrznych oraz instytucjami pozapolicyjnymi;
 4. realizacji zadań związanych z planowaniem mobilizacyjno-obronnym;
 5. utrzymania sprawności systemów łączności i informatyki;
 6. administrowania siecią lokalną LAN;
 7. administrowania informatycznymi systemami operacyjnymi;
 8. konfigurowania kont służbowej poczty elektronicznej Lotus Notes;
 9. realizacji dostępu komórek organizacyjnych do sieci Internet;
 10. administrowania technicznego eksploatowanymi policyjnymi systemami niejawnymi zgodnie z dokumentacją bezpieczeństwa;
 11. zarządzania kontami i uprawnieniami użytkowników do policyjnych systemów informatycznych;
 12. organizowania, prowadzenia i koordynowania prac w zakresie projektowania, tworzenia i ewaluacji;
 13. stron i serwisów internetowych, w celu umożliwienia publikacji informacji w sieci komputerowej;
 14. utrzymania w stanie sprawności technicznej sprzętu teleinformatycznego eksploatowanego w komórkach organizacyjnych;
 15. zapewnienia funkcjonowania systemów teleinformatycznych w sytuacjach kryzysowych oraz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa;
 16. organizacji łączności na czas podejmowanych akcji i operacji policyjnych;
 17. nadzoru nad wykonawstwem robót instalacyjno-montażowych w zakresie łączności i informatyki;
 18. wykonywania i aktualizacji dokumentacji eksploatacyjnej systemów teleinformatycznych łączności i informatyki;
 19. wykonywania wspólnie z Inspektorem Bezpieczeństwa Teleinformatycznego wybranych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;
 20. opracowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, tabel należności sprzętu teleinformatycznego i telekomunikacyjnego dla komórek organizacyjnych oraz utrzymywania rezerwy eksploatacyjno-technicznej;
 21. udziału w prowadzeniu inwentaryzacji, klasyfikacji i likwidacji składników majątkowych;
 22.  zaopatrzenia w druki i formularze numerowe;
 23. administrowania obiektami Komendy oraz utrzymania ich w sprawności technicznej, w tym prowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych;
 24. gospodarki obiektami oraz spraw dotyczących stanu prawnego nieruchomości Komendy;
 25.  nadzorowania gospodarki kwatermistrzowskiej w odniesieniu do sprzętu użytkowanego w jednostkach organizacyjnych Policji;
 26.  planowania i realizacji remontów i inwestycji;
 27. wielobranżowego nadzoru budowlanego nad realizacją robót inwestycyjnych i remontowych;
 28.  mobilizacyjno-obronnym zgodnie z właściwością wydziału;
 29.  współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji, w tym w zakresie zaopatrzenia w sprzęt nabywany centralnie
  w wybranych asortymentach oraz jego dystrybucję;
 30.  wydatków pozabudżetowych (darowizny rzeczowe i finansowe);
 31. uprawnień policjantów do lokalu mieszkalnego (tymczasowej kwatery) oraz praw emerytów (rencistów) policyjnych do mieszkania – opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Komendanta oraz opracowanie dokumentów finansowych umożliwiających rozliczenie kosztów tymczasowej kwatery;
 32. uprawnień policjantów (emerytów i rencistów policyjnych) do świadczeń finansowych związanych z prawem do lokalu mieszkalnego oraz opracowywanie projektów decyzji Komendanta, w tym zakresie;
 33.  opracowywania na podstawie norm, tabel należności na sprzęt i wyposażenie dla komórek organizacyjnych Komendy i jednostek organizacyjnych Policji;
 34. udziału w prowadzeniu inwentaryzacji, klasyfikacji i likwidacji składników majątkowych;
 35. obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów Komendy oraz Funduszu Socjalnego dla osób uprawnionych do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego i członków ich rodzin;
 36. prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach szkód transportowych i prowadzenia uzgodnień z firmami ubezpieczeniowymi w tym zakresie;
Powrót na górę strony