Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego

Do zadań Wydziału Ruchu Drogowego należy:

 1. inspirowania, koordynowania i nadzorowania działań jednostek organizacyjnych Policji w zakresie zapobiegania naruszeniom przepisów ruchu drogowego;
 2. gromadzenia danych dotyczących zdarzeń drogowych na obszarze powiatu bieżącego badania ich przyczyn i skutków oraz sporządzania okresowych analiz i prognoz stanu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym;
 3. inicjowania i koordynowania działań podnoszących stan bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym oraz monitorowania sposobu ich realizacji i osiąganych efektów;
 4. badania oraz oceny organizacji i sposobu pełnienia służby przez policjantów na drogach powaitu
 5. współdziałania z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi instytucjami i podmiotami pozapolicyjnymi oraz mediami w zakresie działalności na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 6. prowadzenia i koordynowania działalności dotyczącej profilaktyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 7. prowadzenia działalności w obszarze międzynarodowej współpracy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 8. prowadzenia oraz nadzorowania ewidencji kierujących, naruszających przepisy ruchu drogowego w jednostkach organizacyjnych Policji;
 9. prowadzenia gospodarki mandatowej, w tym grzywien nakładanych w postępowaniach mandatowych przez policjantów;
 10. koordynowania i prowadzenia spraw związanych z inżynierią ruchu drogowego oraz wykorzystaniem dróg w sposób szczególny;
 11. współdziałania z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Komendy Wojewódzkiej Policji;
Powrót na górę strony