Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny w szczególności realizuje zadania przy pomocy pracy:

 • Zespołu Operacyjno-Rozpoznawczego,
 • Zespołu ds. poszukiwań i identyfikacji osób,
 • Zespołu Techniki Kryminalistycznej
 • Zespołu do walki z Przestępczością Gospodarczą

w zakresie między innymi:

 1. rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości kryminalnej;
 2. wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych;
 3. współdziałania z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi jednostek organizacyjnych Policji w zakresie zwalczania przestępczości kryminalnej, w tym przestępczości zorganizowanej, ujawniania przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub których posiadanie jest zabronione;
 4. współpracy z zagranicznymi formacjami policyjnymi i ich organizacjami międzynarodowymi oraz organami i instytucjami uprawnionymi do zapobiegania i zwalczania przestępczości o zasięgu międzynarodowym;
 5. prowadzenia, czynności w sprawach dotyczących udzielania ochrony i pomocy pokrzywdzonemu i świadkowi oraz innym osobom zagrożonym zamachami na życie lub zdrowie;
 6. prowadzenia rozpoznania w zakresie zjawisk i zdarzeń dotyczących handlu ludźmi, narządami ludzkimi, pedofilii i pornografii, w tym dziecięcej, oraz współpraca z organami administracji, samorządami lokalnymi i innymi podmiotami w celu zwalczania tej przestępczości;
 7. opracowywania i wdrażania taktyki działania służącej skutecznemu odzyskiwaniu mienia pochodzącego z przestępstw kryminalnych.
 8. wykrywania najpoważniejszych przestępstw i ścigania ich sprawców w ramach prowadzonych postępowań o skomplikowanym charakterze faktycznym oraz prawnym, wielowątkowych i o dużym zasięgu terytorialnym;
 9. wykonywanie czynności dochodzeniowo-śledczych w ramach prowadzonych postępowań przez jednostki organizacyjne Policji województwa podlaskiego w zakresie określonym właściwymi przepisami;
 10. współdziałanie z organami prokuratury, sądownictwa, straży granicznej, służby celnej, skarbowymi, kontroli skarbowej i innymi w sprawach dotyczących działań wykrywczych;
 11. opracowywania i wdrażania taktyki działania służącej skutecznemu odzyskiwaniu mienia pochodzącego z przestępstw;
 12. realizowania zadań związanych z Systemem Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji pozostających w zakresie właściwości wydziału;
 13. rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości gospodarczej;
 14. prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa gospodarcze;
 15. ujawniania i identyfikacji mienia podlegającego zabezpieczeniu w sprawach operacyjnych, postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez komórki organizacyjne służby kryminalnej Komendy oraz jednostki organizacyjne Policji;
 16. prowadzenia spraw operacyjnych zmierzających do ustalenia sprawców przestępstw narkotykowych kategorii: przemytu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów, produkcji narkotyków syntetycznych oraz prekursorów, produkcji oraz uprawy konopi innych niż włókniste, handlu znacznymi ilościami środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów, posiadania znacznych ilości środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
 17. prowadzenia poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości oraz osób zaginionych;

 

 

Powrót na górę strony