rejon nr 11

asp. szt. Mariusz MAGNUSZEWSKI

asp.szt.  Mariusz MAGNUSZEWSKI

Rejon Dzielnicowego nr 11

                                                 Dzielnicowy miasta Knyszyn                                                                 

tel. kom. 797-999-074

e-mail: dzielnicowy.knyszyn4@bk.policja.gov.pl

 

Posterunku Policji w Knyszynie

 ul. Rynek 39

19-120 Knyszyn

 tel. 47 71-21-133

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU  SŁUŻBOWEGO NR 11

 

Zagrożenie:

- W rejonie sklepu „LEWIATAN” przy ul. Tykockiej 6 w Knyszynie w miejscu objętym zakazem dochodzi do spożywanie alkoholu oraz popełniania wykroczeń porządkowych takich jak zaśmiecanie i zanieczyszczanie miejsca dostępnego dla publiczności. Do spożywania alkoholu najczęściej dochodzi w przejściu między sąsiadującymi posesjami a budynkiem sklepu. Są to miejsca ustronne osłonięte ogrodzeniami sąsiadujących ze sklepem posesji oraz ścianami budynku sklepu. Dochodzi w nich do spożywania alkoholu, a następnie puste opakowania po tzw. „małpkach” i puszki po piwie są pozostawiane pod ścianą budynku lub przerzucane   na teren sąsiadujących ze sklepem posesji. Zdarza się, że osoby spożywające alkohol dopuszczają się nieobyczajnych wybryków załatwiając swoje potrzeby fizjologiczne na ściany budynku i pobliskie ogrodzenia posesji. Rejon charakteryzuje się sprzyjającymi warunkami do popełniania wykroczeń i przestępstw.

Źródło informacji zagrożenia:

- Zagrożenie zweryfikowano na podstawie zagrożeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, własnego rozpoznania oraz wskazanie przedmiotowego problemu przez mieszkańców Knyszyna, którzy oczekują zminimalizowania lub całkowitego wyeliminowania przedmiotowego zagrożenia.

Okres obowiązywania planu:

- od dnia 21 stycznia 2023 roku do dnia 21 lipca 2023 roku.

Zaplanowane działania :

  • Styczeń 2023 – Luty 2023 – opracowanie zadania doraźnego KZD, propagowanie PDP w czasie spotkań z mieszkańcami w ramach obchodu mające na celu wywołanie braku społecznego przyzwolenia na występki przeciw prawu w omawianym rejonie, informowanie o zdarzeniach Policji, propagowanie korzystania z KMZB
  • Marzec 2023 -  działania „Nie bądźmy obojętni” mające na celu pomoc osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu i nie dopuszczenie do wychłodzenia organizmu. Powiadomienie MOPS Knyszyn o zainteresowanie się sytuacją osób.                         
  • Kwiecień 2023 – Maj 2023 – wystąpienie do zarządcy budynku z zapytaniem o możliwość instalacji kamer monitoringu oraz oświetlenia terenu, spotkania z mieszkańcami odnośnie zaangażowania w podjęte działania i bieżące informowanie dzielnicowego i innych służb w celu wyeliminowania negatywnych zjawisk,
  • Czerwiec 2023 – Kontrola rejonu w celu wyeliminowania przebywania osób znajdujących się pod wpływem alkoholu i popełniających wykroczenia, działania wspólnie z GKRPiA, propagowanie i egzekwowanie zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i pod wpływem alkoholu, wnioski do GKRPiA celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu.
  • Lipiec 2023 -doraźne działania dzielnicowego oraz policjantów z PP w Knyszynie, wzmożona kontrola miejsca zagrożonego i bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia.  Analiza podjętych działań, ocena  realizacji planu.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób  przebywających w w/w miejscu w tym bezdomnych,
  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wsparcie w rozwiązywaniu problemu choroby alkoholowej u osób nagminnie popełniających wykroczenia we wskazanym rejonie,
  • właścicieli oraz personelu sklepu „LEWIATAN”– przypomnienie obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu m.in. małoletnim, osobom nietrzeźwym.

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

 

Rejon dzielnicowego obejmuje:

miasto Knyszyn

Powrót na górę strony