Ochrona danych

Dane osobowe przetwarzane w trybie RODO w KPP Mońki

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji w Mońkach z siedzibą przy Al. Niepodległości 7, 19-100 Mońki;
 2. inspektorem ochrony danych (IOD) w Komendzie Powiatowej Policji
  w Mońkach jest Tomasz Mocarski, tel. kontaktowy: 47 71-21-232, e-mail: iod.kpp@monki.bk.policja.gov.pl;
 3. Dane osobowe w Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach przetwarzane są:

- na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,

- w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

- w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

- w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,

- w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

 1. Komendant Powiatowy Policji w Mońkach nie przekazuje danych osobowych podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;
 3. Dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach będą przechowywane jedynie przez okres, na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Komendanta Powiatowego Policji w Mońkach. Terminy przechowywania poszczególnych danych określa Zarządzenie nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji;
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza, w zależności od celu przetwarzania jego danych osobowych, przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Kontakt do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, bądź drogą elektroniczną poprzez stronę: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Mońkach dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do jego danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ww. uprawnienia w pewnych sytuacjach mogą być ograniczone przepisami szczegółowymi;
 6. Każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Powrót na górę strony