Dostępność KPP

Usługa bezpłatnego tłumacza PJM, SJM, SKOGN

Realizując zapisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243) informujemy, że Komenda Powiatowa Policji w Mońkach przy Alei Niepodległości 7, w celu umożliwienia kontaktu osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza:

  • PJM (polski język migowy)
  • SJM (system językowo-migowy)
  • SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

Aby skorzystać z usługi tłumacza, osoba uprawniona* zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z tej usługi, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN), co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

* Bezpłatna usługa tłumacza (PJM, SJM, SKOGN) przysługuje osobom niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 z późn. zm.), czyli osobom posiadającym urzędowe poświadczenie swojej niepełnosprawności.

Chęć skorzystania z pomocy tłumacza (PJM, SJM, SKOGN) można zgłosić pobierając formularz zgłoszeniowy. Po wypełnieniu formularza należy go odesłać lub złożyć osobiście, wybierając jeden z poniższych sposobów komunikacji:

  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: komendant.kpp@monki.bk.policja.gov.pl
  • wysyłając faks pod numer: +48 47 7121 215,
  • listownie na adres: Komenda Powiatowa Policji w Mońkach, Aleja Niepodległości 7, 19-100 Mońki Korespondencja przesyłana listownie powinna być oznaczona na kopercie wpisem: „usługa tłumacza PJM, SJM i SKOGN”.
  • złożyć osobiście w Punkcie Recepcyjnym Komendy Powiatowej Policji w Mońkach  przy Alei Niepodległości 7. Punkt Recepcyjny Komendy Powiatowej Policji w Mońkach czynny jest od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godz. 8.00 -15.30. Korespondencja przekazywana za pośrednictwem dyżurki powinna być oznaczona na kopercie wpisem: „usługa tłumacza PJM, SJM i SKOGN”.

W przypadku braku możliwości zapewnia usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN Komenda Powiatowa Policji w Mońkach zobowiązana jest do uzasadnienia odmowy wykonania usługi z jednoczesnym  wyznaczeniem nowego terminu realizacji uprawnienia lub przekazując informację na temat możliwości wykorzystania innych środków wspierających komunikowanie się w celu kontaktu z urzędem.

Na dyżurce Komendy Powiatowej Policji w Mońkach jest możliwość połączenia się online z tłumaczem polskiego języka migowego, w dni robocze od poniedziałku do piątku (w dni robocze), od godziny 8:00 do godziny 15.30.

Dodatkowe informacje o usłudze uzyskają Państwo pod nr tel. +48 47 7121 212.

W sprawach nagłych prosimy o zgłoszenie telefoniczne na nr 997 lub 112 bądź o kontakt z najbliższą jednostką Policji.

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM, SJM, SKOGN) dostępny jest:

 

Powrót na górę strony