Działania profilaktyczne

Promocja zawodu Policjanta

Chcesz zostać Policjantem? Zapraszamy do lektury naszej strony oraz zapoznania się z wymaganiami i działaniami prowadzonymi przez moniecką Policję w ramach działań związanych z promocją zawodu Policjanta.

WYMAGANIA WSTĘPNE

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.1782  każdy, kto chciałby zostać policjantem musi spełnić następujące wymagania:

 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, pod­leg­łych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojs­kowej.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji uregulowany został w przepisach roz­porządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012r.,z póżn. zm. opublikowanego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20.04.2012r. pod poz. 432 (tekst rozporządzenia dostępny na stronie internetowej: www.dziennikustaw.gov.pl).

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

 • złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach Al. Niepodległości 7 (poniedziałek - piątek w godz: 7.30 – 15.30), w którego skład wchodzi:

–  podanie o przyjęcie do służby w Policji, adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku,

–  wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B)

formularz kwestionariusza osobowego można pobrać ze strony internetowej: www.podlaska.policja.gov.pl – Menu Rekrutacja,

–  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i umiejętności (oryginały do wglądu),

–  kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały do wglądu);

(składając dokumenty należy posiadać przy sobie dowód osobisty oraz książeczkę wojskową, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową);

 • test wiedzy;
 • test sprawności fizycznej;
 • badania psychologiczne;
 • postępowanie sprawdzające, o którym mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • rozmowa kwalifikacyjna;
 • komisja lekarska;
 • lista rankingowa (ustalenie kolejności kandydatów do przyjęcia na podstawie liczby punktów uzys­kanych w toku postępowania kwalifikacyjnego).

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego można uzys­kać na stronie internetowej www.policja.pl – Menu Praca / Jak zostać policjantem / Aktualne infor­macje, Ogłoszenia, Informator, Najczęściej zadawane pytania.

Polecamy również:

http://www.monki.policja.gov.pl/p10/aktualnosci/53376,Promocja-zawodu-policjanta-oraz-Krajowej-Mapy-Zagrozen-Bezpieczenstwa-podczas-Dn.html

http://www.monki.policja.gov.pl/p10/aktualnosci/52858,Konkurs-na-esej-z-KPP-w-Monkach-na-lamach-miesiecznika-Policja-997.html

http://www.monki.policja.gov.pl/p10/aktualnosci/52973,O-zawodzie-policjanta-z-przedszkolakami-z-Moniek.html

http://www.monki.policja.gov.pl/p10/aktualnosci/52788,Przedszkolaki-i-uczniowie-z-SP-nr-1-w-Monkach-z-wizyta-w-monieckiej-Komendzie.html

http://www.monki.policja.gov.pl/p10/aktualnosci/51543,Tor-przeszkod-czyli-o-zawodzie-policjanta.html

http://www.monki.policja.gov.pl/p10/aktualnosci/51904,Laureaci-konkursow-dot-promocji-zawodu-policjanta-z-wizyta-studyjna-w-Wyzszej-Sz.html

http://www.monki.policja.gov.pl/p10/aktualnosci/51972,Promocja-zawodu-policjanta-na-Powiatowych-Targach-Pracy.html

http://www.monki.policja.gov.pl/p10/aktualnosci/50645,Zawod-Policjant.html

http://www.monki.policja.gov.pl/p10/aktualnosci/50338,Promocja-zawodu-policjanta-w-gminie-Trzcianne.html

http://www.monki.policja.gov.pl/p10/aktualnosci/50415,Chcialbym-byc-Policjantem-poniewazquot-konkurs-na-esej-Promocja-zawodu-policjant.html

http://www.monki.policja.gov.pl/p10/aktualnosci/50445,Spotkanie-promujace-zawod-policjanta.html

 • baner
Powrót na górę strony