Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Mońkach

Komenda Powiatowa Policji w Mońkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Mońkach.

Data publikacji strony internetowej: 2008-10-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31

Strona internetowa www.monki.policja.gov.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz.848) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Na stronie opublikowano dokumenty, które:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
  • nie można zmienić ich struktury;
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.
 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
 • Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.
 • Nie wszystkie materiały filmowe, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Ze względu na ograniczenia techniczne aplikacje typu "wirtualny spacer" oraz system oceny treści nie są dostępne.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-05-30 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.monki.policja.gov.pl spełnia wymagania w 100 %.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Pan Bogdan Paniczko nr telefonu +48 47 7121245, e-mail: bogdan.paniczko@monki.bk.policja.gov.pl
 • Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie BIP oraz żądania zapewnienia dostępności należy kierować do Pani Urszuli Jabłońskiej, nr telefonu +48 47 7121205, e-mail: urszula.jablonska@monki.bk.policja.gov.pl
 • W przypadku potrzeby doprecyzowania informacji na temat dostępności informacyjno – komunikacyjnej, prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest aspirant Izabela Januszkiewicz,  nr telefonu +48 47 4121247, e-mail: izabela.januszkiewicz@monki.bk.policja.gov.pl
 • W przypadku potrzeby doprecyzowania informacji na temat dostępności architektonicznej, prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Pani Ewa Niemotko,  nr telefonu +48 47 7121247, e-mail: ewa.niemotko@monki.bk.policja.gov.pl
 • W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. dostępności w Komendzie Powiatowejj Policji w Mońkach Panią Ewą Niemotko, numer telefonu  +48 47 7121247, e-mail: ewa.niemotko@monki.bk.policja.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodyskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony głównej internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: bip.brpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Mońkach,
Al. Niepodległości 7,
19-100 Mońki,

Główna siedziba Komendy Powiatowej Policji w Mońkach, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się na ulicy Niepodległości 7 w Mońkach. Siedziba oznaczona jest tablicą z numerem i nazwą ulicy oraz napisem POLICJA umieszczonym nad wejściem głównym do budynku.

Wjazd do budynku Komendy Powiatowej Policji w Mońkach możliwy jest od ulicy Tysiąclecia.Do wejścia głównego prowadzą schody. Podjazd dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku znajduje się po lewej stronie przy wejściu głównym. Po wejściu znajduje się Punkt Recepcyjny, w którym odbywa się punkt kontroli ruchu osobowego. Punkt Recepcyjny znajduje się po lewej stronie od wejścia i jest oznaczony napisem Punkt Recepcyjny. Personel Punktu Recepcyjnego nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego..

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z Recepcji i poruszają się po terenie Komendy Powiatowej Policji w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). Do dalszych części obiektu prowadzą schody. Brak jest platformy przy schodowej.

Interesanci mogą być obsłużeni w Pokoju Przyjęć Interesantów, który znajduje się po prawej stronie od wejścia do budynku.. Dostęp do Pokoju Przyjęć Interesantów jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku nie ma windy. W całym budynku są oznaczenia numeracji pięter.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze po prawej stronie, przy recepcji. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, na parkingu wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Informujemy, że na teren terenie Komendy Powiatowej Policji w Mońkach można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Na ścianie budynku umieszczona jest ,,Tabliczka informacyjna z dzwonkiem przywoławczym dla osób z niepełnosprawnościami", z napisem w alfabecie Braille’a, która znajduje się na ścianie, po prawej stronie podjazdu dla niepełnosprawnych, prowadzącego do wejścia głównego komendy.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r., nr 209, poz. 1243). Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź do działu „Język migowy” na stronie BIP Komendy Powiatowej Policji w Mońkach

W Punkcie Recepcyjnym Komendy Powiatowej Policji jest możliwość połączenia się online z tłumaczem polskiego języka migowego, w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godziny 8 do godziny 20.00.

 

Powrót na górę strony