Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Mońkach

Komenda Powiatowa Policji w Mońkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Mońkach.

Data publikacji strony internetowej: 2008-10-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31

Strona internetowa http://www.monki.policja.gov.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- brak legendy opisującej zestaw pól,

- zestaw pół nie ma legendy, której można by użyć do nazwania go.

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności, poprawienie dostępności strony wiąże się z ograniczeniami technicznymi. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa http://www.monki.policja.gov.pl/ spełnia wymagania w 98,59 %.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać na adres email: komendant.kpp@monki.bk.policja.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do
Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Komenda Powiatowa Policji w Mońkach,

Al. Niepodległości 7,

19-100 Mońki,

Wjazd do budynku Komendy Powiatowej Policji w Mońkach możliwy jest od ulicy Tysiąclecia.

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Mońkach, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się na ulicy Niepodległości 7 w Mońkach. Siedziba oznaczona jest tablicą z numerem i nazwą ulicy oraz napisem POLICJA umieszczonym nad wejściem głównym do budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Podjazd dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku znajduje się po lewej stronie przy wejściu głównym. Po wejściu znajduje się Punkt Recepcyjny, w którym odbywa się punkt kontroli ruchu osobowego. Punkt Recepcyjny znajduje się po lewej stronie od wejścia i jest oznaczony napisem Punkt Recepcyjny. Personel Punktu Recepcyjnego nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego..

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z Recepcji i poruszają się po terenie Komendy Powiatowej Policji w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). Do dalszych części obiektu prowadzą schody. Brak jest platformy przy schodowej.

Interesanci mogą być obsłużeni w Pokoju Przyjęć Interesantów, który znajduje się po prawej stronie od wejścia do budynku.. Dostęp do Pokoju Przyjęć Interesantów jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku nie ma windy. W całym budynku są oznaczenia numeracji pięter.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze po prawej stronie, przy recepcji. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, na parkingu wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Informujemy, że na teren terenie Komendy Powiatowej Policji w Mońkach można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Na ścianie budynku umieszczona jest ,,Tabliczka informacyjna z dzwonkiem przywoławczym dla osób z niepełnosprawnościami", z napisem w alfabecie Braille’a, która znajduje się na ścianie, po prawej stronie podjazdu dla niepełnosprawnych, prowadzącego do wejścia głównego komendy.

Usługa tłumacza języka migowego online, jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00.

Połączenie z Policją tłumacza online (PJM/SJM), polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo poprzez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza (PJM/SJM) online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Z 2011r., nr 209, poz. 1243). Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza przejdź:

http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/jezyk-migowy/23442,Informacja-o-srodkach-wspierajacych-komunikowanie-sie.html

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bogdan Paniczko: bogdan.paniczko@monki.bk.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 7121245.

Koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach jest Ewa Niemotko: ewa.niemotko@monki.bk.policja.gov.pl numer telefonu: 47 7121247.

 

Powrót na górę strony