Kategorie praw jazdy i warunki ich uzyskania - Ruch drogowy - KPP Mońki

Ruch drogowy

Kategorie praw jazdy i warunki ich uzyskania

Data publikacji 29.11.2014

Prawo jazdy stało się dokumentem powszechnym i niezbędnym do funkcjonowania w społeczeństwie. Dla pewnych osób to luksus umożliwiający korzystanie z własnego samochodu, dla innych - źródło utrzymania. W ostatnim czasie zasady uzyskiwania prawa jazdy uległy istotnym zmianom za sprawą ustawy o kierujących pojazdami.

Każda osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem, może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy albo pozwolenia. Jeżeli osobą tą jest uczeń szkoły, której program nauczania obejmuje szkolenie osób ubiegających się o prawo jazdy, okres ten wynosi 12 miesięcy.

Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli:

  • osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek;
  • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
  • odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie;
  • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii.


Ponadto osoba ubiegająca się o prawo jazdy musi udokumentować przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy.

Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

1.      kategorii AM:

a.      motorowerem,

b.      czterokołowcem lekkim;

2.      kategorii A1:

a.      motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,

b.      motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

c.       pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

3.      kategorii A2:

a.      motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,

b.      motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

c.       pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

4.      kategorii A:

a.      motocyklem,

b.      pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

5.      kategorii B1:

a.      czterokołowcem,

b.      pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

6.      kategorii B:

a.      pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,

b.      zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,

c.       zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,

d.      pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

7.      kategorii C1:

a.      pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu,

b.      zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,

c.       pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

8.      kategorii C:

a.      pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,

b.      zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,

c.       pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

9.      kategorii D1:

a.      autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m,

b.      zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,

c.       pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

10.  kategorii D:

a.      autobusem,

b.      zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,

c.       pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

11.  kategorii T:

a.      ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,

b.      zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),

c.       pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

12.  kategorii B+E, C+E lub D+E – pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t;

13.  kategorii C1+E – zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii C1 i przyczepy;

14.  kategorii D1+E – zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii D1 i przyczepy;

15.  kategorii B i C1+E, B i D1+E, B i C+E lub B i D+E – zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B+E;

16.  kategorii C+E i D – zespołem pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D+E.

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy:

  1. kategorii B, C1, C, D1 i D uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej;
  2. kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E i D+E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami);
  3. kategorii AM, A1, A2 i A uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla tej kategorii wraz z przyczepą.
  4. kategorii B uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.

 Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

14 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM;

16 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T;

18 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E;

20 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;

21 lat – dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A;

21 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz art. 9;

24 lata – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii:

·         A – jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,

·         D i D+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 3 oraz art. 9;

21 lat – dla tramwaju;

15 lat – dla pojazdu zaprzęgowego;

10 lat – dla roweru;

17 lat – dla roweru wieloosobowego lub przewożącego inną osobę;

13 lat – dla jadącego po jezdni wózka inwalidzkiego;

21 lat – dla kolejki turystycznej.

Praca w Policji