Licencja detektywa - KPP Mońki

Licencja detektywa

Licencja detektywa

Data publikacji 02.04.2013

 

Najbliższy egzamin dla osób ubiegających się o licencję detektywa odbędzie się dnia 4 czerwca 2013 roku o godz. 9.00 w siedzibie Komendy Głównej Policji w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 36/38 (wejście od ul. Magazynowej). W przypadku dużej liczby osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu, będzie on kontynuowany w dniu  5 czerwca 2013 roku, przy czym każda osoba zdająca przystąpi do części pisemnej i ustnej w jednym dniu. Ostatnim dniem wpływu wniosków do KGP jest 6 maja 2013 roku.

Wysokość opłaty egzaminacyjnej wynosi 738 zł., którą należy wnieść na rachunek bankowy Komendy Głównej Policji:  

18 1010 1010 0071 2622 3100 0000 

z dopiskiem "opłata za egzamin na licencję detektywa" 

 

 O WYDANIE LICENCJI DETEKTYWA MOŻE UBIEGAĆ SIĘ OSOBA, JEŻELI:

(zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 06 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych, Dz. U. z 2002 roku, Nr 12, poz. 110 z późniejszymi zmianami)

 1. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE,
 2. ukończyła 21 lat,
 3. posiada wykształcenie co najmniej średnie,
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, SG, ABW, AW, BOR, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w RP lub w innym państwie członkowskim UE w ciągu ostatnich 5 lat,
 8. posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, albo – w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego UE – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania,
 9. posiadać zdolność psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 10. zdała egzamin na licencję detektywa przed właściwą komisją albo uzyskać w trybie odrębnych przepisów decyzję w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie detektywa.

 

OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O WYDANIE LICENCJI DETEKTYWA SKŁADA NASTĘPUJĄCE
DOKUMENTY:

 • pisemny wniosek /kierowany do Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji/, który powinien zawierać co najmniej wskazanie osoby od której pochodzi, jej adres oraz podpis wnioskodawcy,
 • kopie stron dowodu osobistego zawierających imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny /PESEL/ i adres zamieszkania albo dokument stwierdzający obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE, zawierający imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia,
 • w przypadku obywateli państw członkowskich UE – dokument potwierdzający biegłą znajomość języka polskiego, wydany zgodnie z przepisami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 07.10.1999 r. o języku polskim /Dz. U. Nr 90, poz. 999 z późniejszymi zmianami/
 • kopię świadectwa lub dyplomu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
 • pisemne oświadczenie o zdolności do czynności prawnych stwierdzone własnoręcznym podpisem, złożonym w obecności pracownika Komendy Wojewódzkiej Policji przyjmującego wniosek,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • świadectwo pracy,
 • dwa zdjęcia,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające psychiczną zdolność do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, wydane przez jednostki uprawnione do przeprowadzenia badań,
 • dowód opłaty skarbowej w kwocie 10 zł.
   

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć (kserokopie wraz z oryginałami) do Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przy ul. Bema 4. Interesanci przyjmowani są we wtorki, środy i czwartki w godz. 8.00 – 13.00 w pok. nr 6.
tel. 85-670-23-51, 670-36-44 – sekretariat.

 

* źródło: www.podlaska.policja.gov.pl

 

Pliki do pobrania

Praca w Policji